Вищий керівний орган - КОНФЕРЕНЦІЯ Федерації військово-спортивного хортингу України

Вищим керівним органом Української Федерації Хортингу є Конференція, яка скликається Президією УФХ по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на рік. Позачергова Конференція може бути проведена за рішенням Президії Федерації, за пропозицією ревізійної комісії або за нотаріально завіреною письмовою вимогою не менш, як 2/3 членів Федерації. Повідомлення про скликання Конференції з вказаною датою, часом, місцем проведення Конференції, порядку денного, повинні бути розіслані Президією в письмовій формі рекомендованими листами або передаються кур’єром під розписку не пізніше ніж за 14 днів до її проведення. Норму представництва визначає Президія.
 
До виключної компетенції Конференції належить:
 
- затвердження Статуту УФХ,  внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту УФХ;
- вибори Президії (Президента, Першого Віце-президента та членів Президії) терміном на п’ять років і дострокового завершення їх повноважень, затвердження Положення про Президію;
- вибори ревізійної комісії і дострокового завершення їх повноважень, затвердження Положення про ревізійну комісію;
- визначення основних перспективних напрямків діяльності Федерації;
- затвердження звітів Президії та Ревізійної комісії Федерації;
- прийняття рішення про реорганізацію і припинення діяльності Федерації;
- призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
- реалізація права на кошти та майно.
   
Конференція може вирішувати інші питання, передбачені чинним законодавством. Конференція правомочна приймати рішення, якщо в її роботі приймають участь не менш як 3/4 делегатів Конференції з більшості місцевих осередків. Кожен Член Федерації має на Конференції один голос. Рішення Конференції приймається простою більшістю голосів присутніх членів Федерації, крім питань про внесення змін і доповнень до Статуту, про вибори Президії, про реорганізацію і ліквідацію Федерації, рішення по яких приймається кваліфікованою більшістю в 3/4 голосів. Рішення Конференції, прийняті з додержанням викладеного порядку, є обов’язковими для усіх членів та органів управління Федерації.