ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЙНУ КОЛЕГІЮ ФВСХУ

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Атестаційна колегія Всеукраїнської громадської організації "Федерація військово-спортивного Хортингу України" (далі за текстом -Колегія) є незалежним підрозділом Федерації військово-спортивного Хортингу України (далі за текстом - Федерація).
1.2. Колегія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про фізичну культуру і спорт", "Про об'єднання громадян", нормативними правовими актами України та іншими відомчими актами органів державної влади і управління у справах фізичної культури і спорту, Статутом ВГО "Федерація військово-спортивного Хортингу України", рішеннями Президента ВГО "Федерація військово-спортивного Хортингу" та цим Положенням.
1.3. Дане Положення про Колегію визначає цілі, завдання, функції, права, відповідальність та основи діяльності Атестаційної колегії.
1.4. Колегія має печатку із своєю назвою "Атестаційна колегія", та назвою Федерації, якій безпосередньо підпорядкована "ВГО "Федерація військово-спортивного Хортингу України".
1.5. Керівництво Колегією здійснює Голова Атестаційної колегії, який призначається Президентом Федерації, знаходиться в підпорядкування і є підзвітним Президенту Федерації.
1.6. Колегія заснована з метою:
- проведення спортивної роботи від імені та під егідою Федерації військово-спортивного Хортингу України, в межах своєї компетенції здійснення міжгалузевої координації в галузі фізичної культури і спорту в спілкуванні з іншими організаціями, федераціями, асоціаціями, громадськими об'єднаннями спортивного та оздоровчого напрямку;
- організації, підготовки і проведення спортивних та спортивно-масових заходів згідно календарного плана Федерації, семінарів, шкіл, таборів, лекцій, всеукраїнського та місцевого рівня за участю членів Федерації;
- організації співробітництва та дружніх контактів із структурами органів місцевого самоврядування, відомчими органами України, громадськими організаціями, здійснення постійної взаємодії із представниками засобів масової інформації та громадськістю.
1.6. Колегія засновується рішенням Президії Федерації, може бути ліквідована або реорганізована за рішенням Президії Федерації, яке підписує Президент Федерації.
1.8. Положення про Атестаційну колегію розробляється і підписується в двох примірниках, один зберігається секторі організаційного забезпечення і кадрів Федерації, другий примірник вручається під особистий підпис особі, яка призначена Головою Колегії.

Розділ 2. Мета діяльності та головні функції Колегії

2.1. Основними завданнями Атестаційної колегії є:
- розвиток, систематизація та вдосконалення техніки військово-спортивного хортингу в Україні;
- розробка та реалізація Кваліфікаційних програм по розвитку техніки хортингу на всій території України, з урахуванням специфіки всіх регіонів;
- створення комісій по реалізації програм, поведенню кваліфікаційних іспитів (далі- атестацій), формування у населення країни потреби у заняттях фізичною культурою і спортом, гармонійному розвитку особистості;
- за підсумками проведених спортивних заходів (атестацій) відбирати кваліфікованих і перспективних тренерів та надавати їм право прведення атестацій та участі у атестаційних комісіях певних рівнів;
- підготовка резерву спорту вищих досягнень, відбір талановитих спортсменів та їх селекція;
- практична підготовка тренерського складу Федерації військово-спортивного Хортингу України;
- здійснення організаційно-методичного контролю в галузі техніки і тактики спортивного єдиноборства хортинг та методики його викладання;
- виготовлення методичної та спеціальної літератури для ознайомлення з вимогами Кваліфікаційної програми військово-спортивного хортингу;
- взаємодія з українськими, обласними, міськими, районними, муніципальними органами управління фізичною культурою і спортом, з громадськими організаціями, підприємствами, учбовими закладами і т.д.;
- проведення навчально-тренувальних і методичних семінарів для підвищення кваліфікації викладацького складу Федерації військово-спортивного Хортингу України;
- підвищення авторитету Федерації на всеукраїнській та міжнародній спортивній арені, сприяння успішному виступу збірної команди України з військово-спортивного хортингу в міжнародних спортивних змаганнях;
- координація діяльності атестаційних комісій в усіх питаннях спортивно-методичної діяльності, придбання і використання спеціальної атрибутики( кваліфікаційні паспорти, сертифікати, шеврони, пластикові картки);
 - заснування нових фізкультурно-спортивних технологій і форм організації, оптимізації і підвищення ефективності розвитку навчально-тренувальної діяльності в військово-спортивному хортингу;
- організація внутрішнього документообороту і звітності, пов'язаних з виконанням своїх завдань;
- контроль і координація роботи атестаційних комісій всіх рівнів, аналіз виконання покладених на них посадових обов'язків;
- контроль і взаємодія з викладачами спеціалізації хортингу в вищих та середніх навчальних спортивних закладів,
- аналіз якості спортивної роботи, яку проводять представники Федерації;
- використання у встановленому порядку інформаційних ресурсів Федерації;
- використання у встановленому порядку міських, міжміських, міжнародних систем зв'язку і комунікації;
- здійснення первинного інструктажу та поточного контролю виконання тренерсько-викладацьким складом Федерації норм техніки пожежної та санітарної безпеки при проведенні навчально-тренувальних занять.

Розділ 3. Права та повноваження Колегії

3.1. Атестаційна колегія для забезпечення виконання своїх завдань і функцій має право:
- розробляти методичний та інформаційний матеріал, рекомендації з питань, віднесених до його компетенції;
- готувати запити і отримувати у встановленому порядку від представників, членів Федерації  необхідну для виконання своїх завдань інформацію;
- запитувати і отримувати від представників Федерації дані статистичної звітності, стосовно розвитку військово-спортивного хортингу в регіоні;
3.2. Колегія в межах своєї компетенції має право діяти від імені Федерації і представляти її інтереси в державних та громадських організаціях на всій території України;
3.3. Колегія має право залучати, в тому числі на договірній основі, вчених і спеціалістів до розробки проектів програм розвитку хортингу;
3.4. Колегія має право приймати участь в роботі всіх координаційних органів управлінн Федерації, віднесених до компетенції Колегії.
3.5. Для здійснення своїх завдань і функцій Колегія має право залучати у встановленому Федерацією порядку, спеціалістів інших структурних підрозділів Федерації.
3.6. Співробітники Колегії виконують свої функціональні обов'язки у відповідності з посадовими інструкціями, внутрішніми правилами взаємовідносин, встановлених Федерацією і вказаних в її Статуті.

Розділ 4. Організація роботи Колегії

4.1. Безпосереднє керівництво Колегією здійснює Голова колегії, який призначається на посаду наказом Президента Федерації;
4.2. Голова Колегії керує діяльністю Колегії, несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання її функцій, розподіляє обов'язки між співробітниками, членами Колегії, формує учнівські, інструкторські та майстерські атестаційні комісії, вносить у встановленому порядку пропозиції про заохочення або накладення дисциплінарних стягнень на них, представляє на утвердження Президенту Федерації плани роботи Колегії, здійснює контроль їх виконання;
4.3.  Колегія у встановленому порядку отримує від структурних підрозділів Федерації необхідні для здійснення функцій управління довідки, розрахунки, інші документи і дані.
4.4. Діяльність Колегії  будується на основі внутрішніх планів поточної і перспективної роботи, які розробляються у відповідності із загальним планом роботи Федерації, а також пропозицій членів Колегії , які узгоджуються Головою Колегії з Президентом Федерації та керівниками структурних підрозділів.

Розділ 5. Умови проведення атестацій

5.1. Атестації з військово-спортивного хортингу проводяться з метою підвищення кваліфікаційного рівня спортсменів, напрацювання єдиної базової системи техніки військово-спортивного хортингу, вдосконалення методики викладання військово-спортивного хортингу і вивчення правил техніки безпеки під час занять.
5.2.Всі  атестації на території України проходять згідно правил і програм рекомендованих Міжнародною Федерацією військово-спортивного Хортингу.
5.3. З метою забезпечення більш високої якості викладення теоретичного і практичного матеріалу, передачі практичних навичок та з метою налагодження більш тісних робочих зв’язків, Колегія може створювати атестаційні комісії:
- учнівську - для прийому екзаменів на 1-9-ий учнівський ранк;
- інструкторську - для прийому екзаменів на інструкторські ранки;
- майстерську - для прийому екзаменів на майстерські ранки;
- міжнародна - для прийому екзаменів на майстерські міжнародні ранки.
Кожен власник ліцензії відповідного зразка має право входити до відповідної комісії, незалежно від територіальної приналежності.
5.4. Право на проведення атестацій з хортингу надається незалежній Атестаційній колегії, яка делегує дані права представникам Федерації на слідуючих умовах:
- претендент на право проведення атестацій будь-якого рівня повинен бути діючим тренером з військово-спортивного хортингу;
- бути керівником офіційно зареєстрованого юридичного представництва військово-спортивного хортингу в Україні;
- брати участь не менше одного разу на рік в національних семінарах з військово-спортивного хортингу;
- мати необхідний рівень кваліфікації в військово-спортивного хортингу;
- отримати дозвіл на проведення атестацій від Атестаційної колегії.
5.4.1 - атестації на 1-6-ий учнівський ранк надається право проводити інструкторам з військово-спортивного хортингу, які мають кваліфікацію 1-ий інструкторський ранк та успішно під час семінару склали іспит зі знаня кваліфікаційних вимог 1-6-го ранків, продемонстрували розуміння техніки хортингу даного рівня, склали тест зі знаня методики викладання хортингу та техніки безпеки під час занять і отримали ліцензію встановленого зразка на право проведення атестацій на 1-6-ий учнівський ранк з указанням терміну дії ліцензії;
5.4.2 - атестації на 7-9-ий учнівський ранк надається право проводити  інструкторам з хортингу 2-3 ранку, які успішно під час семінару склали іспит зі знаня кваліфікаційних вимог 7-9-го ранків, продемонстрували розуміння техніки хортингу даного рівня, склали тест зі знаня методики викладання хортингу та техніки безпеки під час занять і отримали ліцензію встановленого зразка на право проведення атестацій на 7-9-ий учнівський ранк;
5.4.3 - атестація на 1-3-ій інструкторський ранк проходе на національному семінарі перед комісією, до складу якої входе представник Федерації з ліцензією на право приймати інструкторські іспити;
5.4.4 - атестацію на 1-3-ій майстерський ранк прводе міжнародна майстерська комісія на національному майстерському семінарі;
5.4.5 - атестацію на 1-3-ій ранк майстра хортингу міжнародного класу проводе комісія з представником Міжнародної Федерації Військово-Спортивного Хортингу у своєму складі на міжнародному семінарі.
5.5. Колегія забезпечує ліцензованих представників кваліфікаційними паспортами, сертифікатами та шевронами відповідних ступенів, членськими картками та методичною літературою для поширення серед членів Федерації.
5.6. Представники Федерації, яким доручено право на проведення атестацій, зобов’язані у п’ятиденний термін після проведення екзамену подати до Атестаційної колегії протоколи з результатами атестації, де повинна бути вказана інформація:
- прізвища, імена та по-батькові спортсменів, їх дата народження, ранк, на який здали чи не здали іспит, прізвище тренера, наявність хортинг-пасорта та сертифікатів;
- фіксується дата та місце проведення екзамену;
- всі члени комісії по закінченню екзамену підписуються під протоколом та, за необхідності, вносять свої зауваження щодо проведення екзамену до протоколу;
- по закінченню записів голова комісії затверджує протокол печаткою і подає його до Атестаційної колегії;
-  кожен спортсмен, що успішно склав іспит отримує відповідний запис у хортинг-паспорт, сертифікат відповідного зразка та шеврон;
- кожен  тренер, що входив до складу комісії, отримує запис від голови комісії до хортинг-паспорту про участь у навчально-методичних зборах.
5.7. Всі учнівські, майстерські та інструкторські ранки (ступені) реєструються в єдиному реєстрі, що публікується на офіційному сайті ФВСХУ.
5.8. Фінансові умови проведення атестаційних зборів визначається на засіданні Ради Атестаційної Колегії ФВСХУ.

Розділ 6. Відповідальність

6.1. Колегія несе відповідальність за:
- виконання співробітниками Колегії своїх посадових обов'язків, встановлених даним Положенням;
- достовірність, об'єктивність і своєчасність наданої інформації;
- зберігання документації, цілісність майна Федерації;
- виконання правил внутрішнього розкладу, дотримання вимог Статуту Федерації Військово-Спортивного Хортингу.